ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารกรม
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
บริหารงานบุุคคล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัย

ภัยหนาว
ภัยแล้ง
หมอกควันและไฟป่า
อุทกภัย วาตภัย และ โคลนถล่ม
อัคคีภัย
อุบัติภัยทางถนน
แผ่นดินไหว

ฐานข้อมูล

ข้อมูลเครื่องมือกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
OTOS จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ เสี่ยงภัย+ มิสเตอร์ เตือนภัย จ.เชียงใหม่
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเชียงใหม่
วัน / เดือน / ปี จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
จำนวนผู้บาดเจ็บ
(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิต
(คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
30 ธันวาคม 2557 23 18 4 22 4 0 4
31 ธันวาคม 2557 26 25 1 26 2 1 3
1 มกราคม 2558 22 18 3 21 1 0 1
2 มกราคม 2558 22 17 5 22 4 0 4
3 มกราคม 2558 16 8 7 15 1 1 2
4 มกราคม 2558 13 8 3 13 0 1 1
5 มกราคม 2558 11 6 4 10 2 1 3
รวม 133 100 29 129 14 4 18
สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดเชียงใหม่
"มอบความสุขทั่วไป สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน"

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ , ระดับน้ำท่า , รายงานคุณภาพอากาศ

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ระดับน้ำท่า รายงานคุณภาพอากาศ

ประกวดราคา

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

 

 

ติดต่อ สนง.ปภ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ โทร 053-221470 , 053-213551 , 053-213872
  เลขหมายภายใน
1. หัวหน้าสำนักงาน ปภ. 2131
2. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2132
3. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 2135
4. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2137
5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2133
6. งานการเงิน 2134
7. ฝ่ายป้องกัน 2136
8 ฝ่ายสงเคราะห์ฯ 2138

ผู้อำนวยการจังหวัด

นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการจังหวัด


หน.สนง.ปภ.เชียงใหม่


นางภัชธนิตา สดุดี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่

พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์และเตือนภัย
น้ำท่วมในเขตตัวเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลด