ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารกรม
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
บริหารงานบุุคคล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัย

ภัยหนาว
ภัยแล้ง
หมอกควันและไฟป่า
อุทกภัย วาตภัย และ โคลนถล่ม
อัคคีภัย
อุบัติภัยทางถนน
แผ่นดินไหว

ฐานข้อมูล

ข้อมูลเครื่องมือกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
OTOS จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ เสี่ยงภัย+ มิสเตอร์ เตือนภัย จ.เชียงใหม่
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่
วัน / เดือน / ปี จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
จำนวนผู้บาดเจ็บ
(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิต
(คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
11 เม.ย. 57 11 8 3 11 - - -
12 เม.ย. 57 16 11 5 16 - - -
13 เม.ย. 57 24 21 7 28 1 - 1
14 เม.ย. 57 20 14 4 18 2 1 3
15 เม.ย. 57 20 15 13 28 - - -
16 เม.ย. 57 16 10 7 17 1 - 1
17 เม.ย. 57 9 17 9 26 1 3 4
รวม 116 96 48 144 5 4 9
สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่
"ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ"

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ , ระดับน้ำท่า , รายงานคุณภาพอากาศ

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ระดับน้ำท่า รายงานคุณภาพอากาศ

ประกวดราคา

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

 

 

ติดต่อ สนง.ปภ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ โทร 053-221470 , 053-213551 , 053-213872
  เลขหมายภายใน
1. หัวหน้าสำนักงาน ปภ. 2131
2. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2132
3. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 2135
4. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2137
5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2133
6. งานการเงิน 2134
7. ฝ่ายป้องกัน 2136
8 ฝ่ายสงเคราะห์ฯ 2138

ผู้อำนวยการจังหวัด

นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการจังหวัด


หน.สนง.ปภ.เชียงใหม่


นางภัชธนิตา สดุดี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่

พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์และเตือนภัย
น้ำท่วมในเขตตัวเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลด