ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารกรม
โครงสร้างสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ผลการดำเนินงาน
บริหารงานบุุคคล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่

สาธารณภัย

ภัยหนาว
ภัยแล้ง
หมอกควันและไฟป่า
อุทกภัย วาตภัย และ โคลนถล่ม
อัคคีภัย
อุบัติภัยทางถนน
แผ่นดินไหว

ฐานข้อมูล

ข้อมูลเครื่องมือกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่
OTOS จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ เสี่ยงภัย+ มิสเตอร์ เตือนภัย จ.เชียงใหม่
สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่
วัน / เดือน / ปี จำนวนการเกิด
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)
จำนวนผู้บาดเจ็บ
(คน)
จำนวนผู้เสียชีวิต
(คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
11 เม.ย. 57 11 8 3 11 - - -
12 เม.ย. 57 16 11 5 16 - - -
13 เม.ย. 57 24 21 7 28 1 - 1
14 เม.ย. 57 20 14 4 18 2 1 3
15 เม.ย. 57 20 15 13 28 - - -
16 เม.ย. 57 16 10 7 17 1 - 1
17 เม.ย. 57 9 17 9 26 1 3 4
รวม 116 96 48 144 5 4 9
สรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดเชียงใหม่
"ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ"

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ , ระดับน้ำท่า , รายงานคุณภาพอากาศ

ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ ระดับน้ำท่า รายงานคุณภาพอากาศ

ภาพข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย"
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.56 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรม ปภ. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าปภ.เชียงใหม่ และปภ.สาขาเชียงดาว ฮอด สะเมิง และฝางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่บรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งแบบบูรณาการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00 น. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ. ร่วมบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งแบบบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดโดยอำเภอแม่แตง นายอภิชาิติ ชุ่มเชื้อ นายอำเภอแม่แตงเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ICS ให้แก่ผู้บริหารระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ให้แก่ผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เรื่องระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์และการฝึกซ้อมแผน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย) ณ โรงเรียนทุติยะโพอนุสรณ์ และชุมชนบ้านดอยจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ
รองผวจ.เชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 15.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย จำนวน 3,000 ผืน ผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยหนาว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 จุด คือ อบต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง และเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จุดละ 1,500 ผืน
ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ปภ.เชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ปภ.เชียงใหม่และศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่เยาวชน
ปภ.เชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Cultuer)ให้แก่เยาวชน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลาย จำนวน 100 คน จาก 10 โรงเรียน
ปภ.จ.เชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวน 7 วันอันตราย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สนง.ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมปล่อยขบวน 7 วันอันตราย "ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรอำเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรอำเภอกัลยาณิวัฒน

ภาพข่าวสาธารณภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มนวม ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มนวม ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มจากสมาคมประกันวินาศภัย และบมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่รับมอบผ้าห่มจากสมาคมประกันวินาศภัย และบมจ.กรุงเทพประกันภัย สาขาเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัยวัดป่าสา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลืออัคคีภัยวัดป่าสา
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว
ปภ.จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเหตุนักเรียนโรงเรียนสารพัดช่างท้องร่วง
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วและ อส.ปภ. เข้าตรวจสอบร่วมกับ EMS เชียงใหม่เกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนสารพัดช่างวัดดอนจั่นท้องร่วง ปวดท้อง และเวียนหัวจำนวนมาก เบื้องต้อนอาจารย์นำส่งโรงพยาบาลสันกำแพงจำนวน 40 ราย คงค้างที่โรงเรียน 20 ราย
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปภ.เชียงใหม่เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่เชียงราย (รถเมล์เขียว)
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2555 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่เชียงราย (รถเมล์เขียว) ชนกับรถปิคอัพ มีผู้ำได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่-เชียงราย กม.40-41 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบภัย ตำบลศรีดงเย็น
วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 16.00 น. สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบภัย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
ปภ.เชียงใหม่เข้าตรวจสอบโรงงานโรงงานดอกไม้ไฟระเบิด ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 นายคมสัน สุวรรณอัมพา ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าฝ่ายป้องกัน สนง.ปภ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบโรงงานดอกไม้ไฟระเบิด ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน สาเหตุการเกิดยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ

ภาพข่าวรายงานศูนย์ถนนฯ

จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ให้อำเภอดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 56
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (29 เมษายน 2556) นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่ ดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕6 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่อำเภอดีเด่นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556 ที่ส่งผลให้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เชียงใหม่ประชุมสรุปผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำพร้อมปรับกลยุทธ์การทำงาน
เมื่อเวลา 10.00 น.(วันนี้ 12 เมษายน 2556) นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการศูนย์ฯ นำคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556 พร้อมทั้งได้ปรับกลยุทธ์การทำงานสั่งการให้จุดตรวจบูรณาการทุกจุดเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขี้น
เชียงใหม่ร่วมรับชมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 56 ผ่านระบบ VDO Conference
เมื่อเวลา 10.00 น. (วันนี้ 11 เมษายน 2556) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ร่วมรับชมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 56 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมมอบนโยบายให้แต่ละอำเภอนำไปปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการศูนย์ และคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯและปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 56
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (7 เมษายน 2556) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 พร้อมทั้งปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ให้เหมาะสมกับ "สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม" ณข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ประชุมมอบภาระกิจคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ เตรียมพร้อมรับสงกรานต์ 56
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (2 เมษายน 2556 ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิริพรรณี บุญยมาลิก รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์ฯ กำหนดมาตรการ แนวทาง โครงการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของไทย จัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด พร้อมนี้ศูนย์อำนวยการฯ ได้มอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ให้ตำรวจไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาล จำนวน 50 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เชียงใหม่ "จ้วยกั๋นเชียร์ เมาบ่ขับ"
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 21 มีนาคม 2556 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ แถลงข่าว โครงการ จ้วยกั๋นเชียร์ เมาบ่ขับ เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนจากการเมาแล้วขับ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 เมษายน 2556 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ให้แก่ผู้บริหารระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 2 รุ่นด้วยกัน ประกอบด้วย 25 อำเภอ และ ท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ณ ห้องสิริภูมิ โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนท์ รีสอร์ท
เชียงใหม่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่เตรียมพร้อมรับสงกรานต์56
จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอดิศร กำเนิดศิริ นางศิริพรรณี บุณยมาลิก รักษาราชการแทนปภ.จังหวัด นางวาสนา วปินานนท์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมศูนย์อำนวยการฯ ทั้งหมดร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมผ่านระบบ Veideo Conference
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมผ่านระบบ Veideo Conference กับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม
เชียงใหม่ประชุมสรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2555 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์ฯ เพื่อปรับเปลี่ยนกลุยุทธ์การทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในแต่ละวันพร้อมทั้งได้มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 กรณีนางสาวสุกัญญา จักร์แก้ว จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

หนังสือ/ข้อสั่งการ/ระเบียบ

ประกาศภัยพิบัติ

ประกาศแจ้งเตือน

ข่าวศูนย์ฯถนน

ข่าวประกวดราคา

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

 

 

ติดต่อ สนง.ปภ.เชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ โทร 053-221470 , 053-213551 , 053-213872
  เลขหมายภายใน
1. หัวหน้าสำนักงาน ปภ. 2131
2. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2132
3. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 2135
4. หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 2137
5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ 2133
6. งานการเงิน 2134
7. ฝ่ายป้องกัน 2136
8 ฝ่ายสงเคราะห์ฯ 2138

ผู้อำนวยการจังหวัด

นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการจังหวัด


หน.สนง.ปภ.เชียงใหม่


นางภัชธนิตา สดุดี
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่

พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์และเตือนภัย
น้ำท่วมในเขตตัวเมือง
จังหวัดเชียงใหม่